índex de temes

2011-11-20

Tutorial render - part 3 - creació de llums


(veure post anterior)
Ens situem en una vista axonomètrica fora de l'apartament que ens serveix de model, al costat on hi ha una gran obertura. Ull! si ens movem en una finestra gràfica que té designat com a tipus de vista una càmera no solament canviem el punt de vista de la finestra, també la càmera canviarà la seva posició en l’escena.

Nos situamos en una vista axonométrica fuera del apartamento quenos sirve de modelo, en el lado donde hay una gran apertura. Ojo! si nos movemos en una ventana gráfica que tiene designado como tipo de vista una cámara no sólo cambiamos el punto de vista de la ventana, también la cámara cambiará su posición en la escena.

Anem a Command Panel, ens posem a la pestanya de creació, triem el tercer botó (creació de llums), triem el tipus de llum que volem crear (en aquest cas una target direct) i marquem en pantalla el punt on està la llum i el punt cap on es dirigeix. D’entrada la llum es posa el pla horitzontal de base, per dirigir-la correctament podem seleccionar el punt d’origen o el punt de destí de la llum (per exemple amb el botó de selecció 'fletxa') i moure’ls amb el botó corresponent. Si triem simultàniament els punts d’origen i de destí de la llum es desplaçaran junts. 

Vamos a Command Panel, nos ponemos en la pestaña de creación, elegimos el tercer botón (creación de luces), elegimos el tipo de luz que queremos crear (en este caso una target direct) y marcamos en pantalla el punto donde está la luz y el punto hacia donde se dirige. De entrada la luz se pone el plano horizontal de base, para dirigirla correctamente podemos seleccionar el punto de origen o el punto de destino de la luz (por ejemplo con el botón de selección 'flecha') y moverlos con el botón correspondiente. Si elegimos simultáneamente los puntos de origen y de destino de la luz se desplazarán juntos. 

La llum se’ns mostra com un doble cilindre. Per una banda ens indica el tipus de geometria de propagació de llum: en aquest cas rajos paral·lels. Si triem una llum tipus target spot ens apareixerà una figura cònica que indica la propagació amb rajos divergents. 

La luz se nos muestra como un doble cilindro. Por un lado nos indica el tipo de geometría de propagación de luz: en este caso rayos paralelos. Si elegimos una luz tipo target spot nos aparecerá una figura cónica que indica la propagación con rayos divergentes.
El cilindre interior ens indica l'àrea on la llum es projecta amb tota la seva intensitat (després veurem com ajustar-la). La llum va decreixent fins no emetre en el límit del cilindre exterior. Si fem un render de prova podem veure l’efecte d’aquesta atenuació: 

El cilindro interior nos indica el área donde la luz se proyecta con toda su intensidad (después veremos cómo ajustarla). La luz va decreciendo hasta no emitir en el límite del cilindro exterior. Si hacemos un render de prueba podemos ver el efecto de esta atenuación:Ara seleccionem la llum i anem a la pestanya de modificació del Command Panel, on podem modificar les seves propietats. D’entrada veiem una sèrie de persianes, per exemple la primera es diu general parameters. Al clicar sobre elles es despleguen totes les opcions que contenen... com es pot veure són moltes; aquest tipus d’organització amb desplegables és típica de 3DSTUDIO. En el cas que ens ocupa, primer ens assegurarem de que la llum estigui encesa i projecti ombres (general parameters>light type>on i general parametres>shadows>on). Podem triar el tipus d’ombres que projecta, en aquest cas seran Ray Traced Shadows, aquesta opció té a veure amb el renderitzador que després triarem. Obrim també el desplegable de directionals parameters i augmentem el diàmetre dels cilindres de la llum amb les opcions Hotspot i Falloff: ens interessa que la llum es projecti sobre tot el model.

Ahora seleccionamos la luz y vamos a la pestaña de modificación del Command Panel, donde podemos modificar sus propiedades. De entrada vemos una serie de persianas, por ejemplo la primera se llama general parameters. Al pulsar sobre ellas se despliegan todas las opciones que contienen ... como se puede ver son muchas; este tipo de organización con desplegables es típica de 3DSTUDIO. En el caso que nos ocupa, primero nos aseguraremos de que la luz esté encendida y proyecte sombras (general parameters>light type>on y general parameters>shadows>on). Podemos elegir el tipo de sombras que proyecta, en este caso serán Ray Traced Shadows, esta opción tiene que ver con el renderizador que luego elegiremos. Abrimos también el desplegable de Directional parameters y aumentamos el diámetro de los cilindros de la luz con las opciones Hotspot y Falloff: nos interesa que la luz se proyecte sobre todo el modelo.

(veure post següent)