índex de temes

2011-11-20

Tutorial render - part 2 - descripció general de 3D STUDIO

(veure post anterior)
El programa s’obre amb quatre finestres gràfiques, que poden representar vistes amb projeccions ortogonals (alçats, plantes), axonomètriques i còniques. També podem triar com a vista una càmera, ja sigui importada d’AUTOCAD o generada a 3D STUDIO. El model de visualització pot ser alàmbric, línies ocultes, ombrejat, etc.

El programa se abre con cuatro ventanas gráficas, que pueden representar vistas con proyecciones ortogonales (alzados, plantas), axonométricas y cónicas. También podemos elegir como vista una cámara, ya sea importada de AUTOCAD o generada en 3D STUDIO. El modelo de visualización puede ser alámbrico, líneas ocultas, sombreado, etc.
Per configurar tot això, anar al costat superior esquerra de la finestra gràfica, on ens diu el tipus de vista que tenim triada, per exemple perspective, clicar amb el botó dret del ratolí i se’ns obre un menú amb totes les opcions de visualització. En el nostre cas, dins de views podem escollir la càmera que hem importat d’AUTOCAD.

Para configurar todo esto, ir al lado superior izquierdo de la ventana gráfica, donde nos dice el tipo de vista que tenemos elegida, por ejemplo perspective, hacer clic con el botón derecho del ratón y nos abre un menú con todas las opciones de visualización .En nuestro caso, dentro de views podemos escoger la cámara que hemos importado de AUTOCAD.

Podem canviar també el nombre de finestres gràfiques i el seu tamany i posició: anem a la barra de menús i fem customize>viewport configuration>layout. Per modificar el seu tamany, simplement ens posem amb el ratolí sobre la franja que les separa i arrastrem fins a la posició que ens interessi.

Podemos cambiar también el número de ventanas gráficas y su tamaño y posición: vamos a la barra de menús y hacemos customize>viewport configuration>layout. Para modificar su tamaño, simplemente nos ponemos con el ratón sobre la franja que las separa y arrastramos hasta la posición que nos interese.


Al costat inferior dret de la finestra del programa tenim les opcions de navegació típiques dels programes de dibuix (zoom, pan, etc). Els botons amb una petita fletxa al costat inferior dret es poden configurar: si els mantenim clicats amb el botó esquerre del ratolí apareixen els 'sub-botons' que podem triar.

En el lado inferior derecho de la ventana del programa tenemos las opciones de navegación típicas de los programas de dibujo (zoom, pan, etc). Los botones con una pequeña flecha en el lado inferior derecho se pueden configurar: si los mantenemos clicados con el botón izquierdo del ratón aparecen los 'sub-botones' que podemos elegir.


A la part superior de la finestra de programes, sota la barra de menús, tenim la barra d’eines principal. Trobem aquí les eines de selecció. Amb la fletxa seleccionem objectes individuals, el botó amb una fletxa i una llista ens permet seleccionar objectes pel seu nom (en el nostre cas seran els noms de les capes). Els altres botons són seleccions per finestra, el primer agafa tot el que estigui dins la finestra que marquem i el segon tot el que estigui dins o tocant-la. Podem també establir un filtre pels objectes que estem seleccionant.

En la parte superior de la ventana de programas, bajo la barra de menús, tenemos la barra de herramientas principal. Encontramos aquí las herramientas de selección. Con la flecha seleccionamos objetos individuales, el botón con una flecha y una lista nos permite seleccionar objetos por su nombre (en nuestro caso serán los nombres de las capas). Los otros botones son selecciones por ventana, el primero coge todo lo que esté dentro de la ventana que marcamos y el segundo todo lo que esté dentro o tocándola. Podemos también establecer un filtro por los objetos que estamos seleccionando.Al costat del botons de selecció trobem els que ens permeten moure i rotar els objectes que tenim seleccionats.

Junto al botón de selección encontramos los que nos permiten mover y rotar los objetos que tenemos seleccionados.


També a la barra principal d’eines trobem el botó que obre la finestra de capes. En el nostre cas són les mateixes capes que tenia el dibuix d’AUTOCAD. Podem crear noves capes amb un botó situat al costat superior esquerra de la finestra. La segona columna ens marca la capa que tenim triada per dibuixar, és important tenir en compte que qualsevol objecte que creem se’ns posarà en aquesta capa (les llums i les càmeres són també objectes).

También en la barra principal de herramientas encontramos el botón que abre la ventana de capas. En nuestro caso son las mismas capas que tenía el dibujo de AUTOCAD. Podemos crear nuevas capas con un botón situado en el lado superior izquierdo de la ventana. La segunda columna nos marca la capa que tenemos elegida para dibujar, es importante tener en cuenta que cualquier objeto nuevo que generemos se nos creará en esta capa (luces y  cámaras son también objetos).


Al costat dret de la finestra del programa tenim l’anomenat Command Panel. A la part superior hi ha diferents pestanyes que agrupen tipus d’accions, la primera permet crear objectes i la segona modificar-los.

En el lado derecho de la ventana del programa tenemos el llamado Command Panel. En la parte superior hay diferentes pestañas que agrupan tipos de acciones, la primera permite crear objetos y la segunda modificarlos.
Dins la pestanya de creació podem triar quin tipus d’objecte volem generar, ja sigui una entitat geomètrica (un cub o una esfera, per exemple) , una llum o una càmera. Cadascuna d’aquestes opcions ens obre un seguit de subopcions.

Dentro de la pestaña de creación podemos elegir qué tipo de objeto queremos generar, ya sea una entidad geométrica (un cubo o una esfera, por ejemplo), una luz o una cámara. Cada una de estas opciones nos abre una serie de subopciones.


Si ens posem damunt de la barra d’eines principal i cliquem el botó dret del ratolí podem activar i desactivar altres barres d’eines o el mateix Command Panel. Ull! si desactivem totes les barres d’eines haurem d’anar a la barra de menús i fer customize>customize user interface>toolbars>load per poder recuperar alguna barra d’eines; de fet, aquí podríem personalitzar les barres existents o crear-ne de noves.

Si nos ponemos encima de la barra de herramientas principal y pulsamos el botón derecho del ratón podemos activar y desactivar otras barras de herramientas o el mismo Command Panel. Ojo! si desactivamos todas las barras de herramientas deberemos ir a la barra de menús y hacer customize>customize user interface>toolbars>load para poder recuperar alguna barra de herramientas; de hecho, aquí podríamos personalizar las barras existentes o crear otras nuevas.

(veure post següent)