índex de temes

2011-11-20

Tutorial render - part 1 - importació del model a 3D STUDIO


Partim d’un model generat amb AUTOCAD. Les unitat de dibuix representen metres i les capes coincideixen amb els diferents materials que posteriorment definirem a 3D STUDIO. S’ha definit també en AUTOCAD una càmera que importarem a 3D STUDIO.

Partimos de un modelo generado con AUTOCAD. Las unidades de dibujo representan metros y las capas coinciden con los diferentes materiales que posteriorment definiremos en 3D STUDIO. Se ha definido también en AUTOCAD una cámara que importaremos a 3D STUDIO.

Importem l’arxiu d’AUTOCAD a 3D STUDIO. Usant 3DSTUDIO 9 o posterior ens reconeix perfectament el format d’AUTOCAD 2007 (de fet, fins AUTOCAD 2009, ja què usa el mateix sistema d’arxiu). Si usem una versió de 3D STUDIO més antiga caldrà gravar l’arxiu d’AUTOCAD en una versió anterior, per exemple 2000 (file>save as>triar la versió a save drawing asautoCAD 2000/2000LT drawing).

Importamos el archivo de AUTOCAD a 3D STUDIO. Usando 3DSTUDIO 9 o posterior nos reconoce perfectamente el formato de AUTOCAD 2007 (de hecho, hasta AUTOCAD 2009, pues usa el mismo sistema de archivo). Si usamos una versión de 3D STUDIO más antigua será necesario grabar el archivo de AUTOCAD en una versión anterior, por ejemplo 2000 (file>save as>escoger la versión en save drawing as>autoCAD 2000/2000LT drawing).

A 3DSTUDIO fem file>import i triem a autoCAD drawing. Se’ns obrirà la finestra d’opcions d’importació.

En 3DSTUDIO hacemos file>import i escogemos autoCAD drawing. Se abrirá la ventana de opciones de importación. 

És important tenir clar amb quines unitats estem agafant el dibuix a l’opció scale (metres, cm, mil·límetres). Si tenim que tornar a importar una part del dibuix (per exemple, per corregir algun error en el model d’AUTOCAD), haurem de triar les mateixes unitats.

Es importante tener claro qué unitades estemos asignando al dibujo en la opción scale (metros, cm, milímetros). Si tenemos que volver a importar una parte del dibujo (por ejemplo, para corregir algún error en el modelo de AUTOCAD), tendremos que escoger las mismas unidades.

Si el nostre model té superfícies corbades, cal posar un valor alt a Curve steps i un valor baix a Surface deviation for 3D solids, així els objectes d’aquest tipus s’importaran amb més polígons a 3D STUDIO i donaran la sensació d’estar modelats suaument.

Si nuestro modelo tiene superficies curvadas, es necesario dar un valor alto a Curve steps i un valor bajo a Surface deviation for 3D solids, así los objectos de este tipo se importaran con más polígonos a 3D STUDIO i darán la sensación de estar modelados suavemente.

Si hem generat càmeres que ens interessen en autocad (com és el nostre cas), per conservar-les assenyalar l’opció Views and Cameras dins Include.

Si hemos generado cámaras que nos interesan en AUTOCAD (como en nuestro caso), para conservarlas señalar la opción Views and Cameras dentro de Include.


(veure post següent)