índex de temes

2011-04-12

Vista interior Amfiteatre de Tarragona, en procés, 2a part


El dibuix està ja força avançat respecte a l'anterior entrada, pràcticament tan sol em falta polir detalls i, sobretot, acabar d'ajustar l'intensitat general de les zones en ombra del primer pla i el marge dret.

El dibujo está ya bastante avanzado respecto a la entrada anterior, prácticamente tan solo me falta pulir detalles y, sobre todo, terminar de ajustar la intensidad general de las zonas en sombra del primer plano y el margen derecho.

The picture is already quite advanced compared to the previous post, I just need to define details and, above all, finish adjusting the overall intensity of the shaded areas in the foreground and the right margin. 

Pensava fer-ho al final, a l'últim post dedicat a aquest dibuix, però em ve de gust acompanyar-lo ara d'un croquis del 1563 del paisatgista flamenc Anton van den Wyngaerde, amb el mateix motiu, l'Amfiteatre de Tarragona. Wyngaerde va viatgar per Espanya fent una sèrie de panoràmiques de ciutats per encàrrec de Felip II. Abans d'estar a Tarragona no havia mostrat gaire interés per les restes d'època clàssica, però aquí va dedicar dos croquis a l'Amfiteatre, i a les vistes generals de la ciutat va posar molta atenció en algunes estructures de l'antiga Tarraco ja llavors difícilment identificables. Possiblement aquest interés sobtat és degut a que va conèixer a l'estudiós tarragoní Lluís Pons d'Icart, a qui deben el redescobriment de la grandiositat de l'antiga capital de l'Hispània Citerior. Si algú està interessat en el tema aquí pot trobar un article del doctor en arqueologia J.A.Remolà.

Pensaba hacerlo al final, en el último post dedicado a este dibujo, pero me apetece acompañarlo ahora de un croquis de 1563 del paisajista flamenco Anton van den Wyngaerde, con el mismo motivo, el Anfiteatro deTarragona. Wyngaerde viajó por España haciendo una serie de panorámicas de ciudades por encargo de Felipe II. Antes de estar en Tarragona no había mostrado mucho interés por los restos de época clásica, pero aquí dedicó dos croquis al Anfiteatro, y en las vistas generales de la ciudad puso mucha atención enalgunas estructuras de la antigua Tarraco ya entonces difícilmente identificables. Posiblemente este interés repentino se debe a que conoció al estudioso tarraconense Lluís Pons d'Icart, a quien debemos el redescubrimiento de la grandiosidad de la antigua capital de la Hispania Citerior. Si alguien está interesado en el tema aquí puede encontrar un artículo del doctor en arqueología J.A. Remolà.

I thought to do it at the ending post dedicated to this drawing, but I'd like to attach now a sketch of 1563 from Flemish landscape artist Anton van den Wyngaerde, with the same motive, the Amphitheatre deTarragona. Wyngaerde traveled through Spain making a series of views of cities commissioned by Felipe II. Before being in Tarragona had not shown much interest in the remains of the classical period, but here has dedicated two sketches  to the Amphitheatre, and in the general views of the city paid much attention to some structures of the ancient Tarraco. Possibly this sudden interest is because he met Tarragona's scholar  Lluís Pons d'Icart, who rediscovered the greatness of the ancient capital of the Hispania Citerior in Roman times. If anyone is interested in the topic, here you can find an article from the archaeology Dr. J.A. Remolà. 


Al croquis de Wyngaerde veiem la graderia sud. A la meva vista aquest tram està a la part superior dreta. Per situar-vos, fixeu-vos en l'arc: correspon a l'eix transversal de la planta i marcava la posició de la tribuna d'autoritats (pulpitum).

En el croquis de Wyngaerde vemos la grada sur. En mi vista este tramo está en la parte superior derecha. Para situaros, fijaos en el arco: corresponde al eje transversal de la planta y marcaba la posición de la tribuna de autoridades (pulpitum).

In the sketch of Wyngaerde we can see the south stand. In my view, this section is in the top right. To situate, look at the arc: corresponds to the transverse axis of the plant and set the position of the platform of authorities (pulpitum).