índex de temes

2011-03-21

Vista interior Amfiteatre de Tarragona, en procés


Fa ja força dies que estic treballant en aquesta vista. A estones, de nit sobre tot. El dibuix a llapis no deixa de ser una afició.  M'ha semblat interessant penjar al blog el dibuix a la meitat del treball, amb un costat tan sols encaixat i l'altre força avançat.  Les línies d'encaix no s'aprecien gaire, estan fetes amb un llapis força dur (3h), és per això que mostro a continuació la mateixa imatge tractada amb photoshop, mantenint els nivells a la meitat esquerra i exagerant el contrast a la meitat dreta per fer-les visibles.

Hace ya bastantes días que estoy trabajando en esta vista. A ratos, de noche sobre todo. El dibujo a lápiz no deja de ser una afición. Me ha parecido interesante colgar en el blog el dibujo a la mitad del trabajo, con un lado tan sólo encajado y el otro bastante avanzado. Las líneas de encaje no se aprecian mucho, están hechas con un lápiz bastante duro (3h), es por ello que muestro a continuación la misma imagen tratada con photoshop, manteniendo los niveles en la mitad izquierda y exagerando el contraste en la mitad derecha para hacerlas visibles.


A la part més contrastada es pot apreciar una línia horitzontal al centre de la làmina, un dels dos eixos a partir dels quals he encaixat el dibuix, cosa que no ha resultat gens fàcil.  La geometria d'un amfiteatre és, digue-m'ho així, divertida.  Les graderies tenen un traçat aproximadament el·líptic, encara que generalment la geometria d'aquests edificis correspon a un òval.  A efectes pràctics pel dibuix això implica l'absència de punts de fuga de referència. Tot està corbat, excepte les fosses de l'arena i les restes de l'esglèsia romànica. I aquest enquadrament té una dificultat afegida al tractar-se d'un gran angular que mira cap avall: les verticals també fuguen, un efecte especialment visible en la barana del primer pla.  En definitva, quasi tots elements tenen una directriu pròpia, però han de formar un conjunt que es mostri amb naturalitat. I no solament em refereixo a les estructures, el mateix podem dir les ombres.

En la parte más contrastada se puede apreciar una línea horizontal en el centro de la lámina, uno de los dos ejes a partir de los cuales he encajado el dibujo, algo que no ha resultado nada fácil. La geometría de un anfiteatro es, digámoslo así, divertida. Las gradas tienen un trazado aproximadamente elíptico, aunque generalmente la geometría de estos edificios corresponde a un óvalo. A efectos prácticos para el dibujo esto implica la ausencia de puntos de fuga de referencia. Todo está curvado, excepto las fosas de la arena y los restos de la iglesia románica. Y este encuadre tiene una dificultad añadida al tratarse de un gran angular que mira hacia abajo: las verticales también fugan, un efecto especialmente visible en la barandilla del primer plano. En definitiva, casi todos los elementos tienen una directriz propia, pero deben formar un conjunto que se muestre con naturalidad. Y no sólo me refiero a las estructuras, lo mismo podemos decir las sombras.

Tot plegat m'ha fet pensar en "El sol del membrillo", la película de 1992 del director basc Víctor Erice. És una mena de documental en què es seguix el procés de treball del pintor Antonio López García per representar un codonyer del seu jardí, un arbre que va resultar ser força cabró. Es va encaparrar en pintar-lo amb sol (d'aquí el títol de la peli), que només l'il·luminava una estona cada dia... que feia sol. De fet aquesta dificultat és una constant a l'obra de l'Antonio López, que quasi sempre treballa al natural. Per la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, "Gran Vía" (de Madrid, a l'alçada de la cruïlla amb Recoletos), es va passar uns quants anys anant a plantar el cavallet per captar els primers minuts de llum que li oferia la matinada, si el clima era propici. Tornant al codonyer, es tractava d'un arbre força delicat. El mateix pes de les fruites l'anava deformant i tenia que pintar sobre elles línies de referència per controlar com les branques anaven baixant. Aquestes línies de referència estaven marcades respecte als dos eixos principals de la composició, construits "in situ" amb uns pals i cordills, una mini-estructura que calia protegir dels dies de pluja, de manera que uns manobres que tenia a casa per unes reformes li van muntar un hivernacle mòbil per cobrir tota la parafernàlia. Tota una històra, ja veieu.  El cas és que al final es va rendir amb el quadre a mig fer i va decidir començar un nou dibuix a llapis. Hi ha una escena en què una periodista japonesa el visita quan ja està amb el dibuix i li pregunta si es un encaix per preparar un oli. A l'home quasi li agafa algo. Quan l'acaba els codonyàs estan tan madurs que van caient sols. La peli és lenta, però si te l'agafes amb una mica d'humor i carinyo entra bé. Està penjada al youtube per parts (aquí la primera), on també podeu trobar una paròdia del programa "La hora chanante".

Todo ello me ha hecho pensar en "El sol del membrillo", la película de 1992 del director vasco Víctor Erice. Es una especie de documental en el que se sigue el proceso de trabajo del pintor Antonio López García para representar un membrillero de su jardín, un árbol que resultó ser bastante cabrón. Se obstinó en pintarlo con sol (de ahí el título de la peli), que sólo lo iluminaba un rato cada día ... que hacía sol. De hecho esta dificultad es una constante en la obra de Antonio López, que casi siempre trabaja al natural. Para la que posiblemente sea su obra más conocida, "Gran Vía" (de Madrid, a la altura del cruce con Recoletos), se pasó varios años yendo a plantar el caballete para captar los primeros minutos de luz que le ofrecía la madrugada, si el clima era propicio. Volviendo al membrillo, se trataba de un árbol muy delicado. El mismo peso de las frutas lo iba deformando y tenía que pintar sobre ellas líneas de referencia para controlar como las ramas iban bajando. Estas líneas de referencia estaban marcadas respecto a los dos ejes principales de la composición, construidos "in situ" con unos palos y cordeles, una mini-estructura que había que proteger de los días de lluvia, de forma que unos peones que tenía en casa por unas reformas le montaron un invernadero móvil para cubrir toda la parafernalia. Toda una histoica, ya veis. El caso es que al final se rindió con el cuadro a medio hacer y decidió comenzar un nuevo dibujo a lápiz. Hay una escena en la que una periodista japonesa lo visita cuando ya está con el dibujo y le pregunta si es un encaje para preparar un óleo. El hombre casi queda traspuesto. Cuando termina los membrillos están tan maduros que van cayendo solos. La peli es lenta, pero si te lo tomas con un poco de humor y cariño entra bien. Está colgada en youtube por partes (aquí la primera), donde también podéis encontrar una parodia del programa "La hora chanante".

Em sembla que explico tot això per consolar-me una mica. Jo no en sé tant com l'Antoni López, però m'ho poso més fàcil al treballar amb fotografies. Els eixos els marco a llapis i el sol sempre està en la mateixa posició.

Me parece que cuento todo esto para consolarme un poco. Yo no tanto como Antoni López, pero me lo pongo más fácil al trabajar con fotografías. Los ejes los marco a lápiz y el sol siempre está en la misma posición.