índex de temes

2010-07-15

REFORMA D'UNA CASA A VILAPLANAREFORMA D'UNA CASA ENTRE MITGERES A VILAPLANA, situació Carrer Àngel Guimerà 12, Vilaplana (Baix Camp), arquitecte: Josep M. TOLDRÀ, promotors: Jaume Mestre i Dolors Anguera, any 2010
Es planteja reformar una casa al nucli antic de Vilaplana, la qual consta de planta baixa i tres plantes pis. Es respecta la volumetria existent i la composició general de la façana. Les actuacions més significatives són la redistribució de l’interior i la substitució de la coberta existent a la planta tercera. Es conserven totes les parets mestres i un arc de pedra que divideix la planta baixa en dues crugies.

Se plantea reformar una casa en el casco antiguo de Vilaplana, la cual consta de planta baja y tres plantas piso. Se respeta la volumetría existente y la composición general de la fachada. Las actuaciones más significativas son la redistribución del interior y la sustitución de la cubierta existente en la planta tercera. Se conservan todas las paredes maestras y un arco de piedra que divide la planta baja en dos crujías.