índex de temes

2012-01-28

Autodesk 123D Catch


He estat provant un nou programa de fotogrametria, 123D Catch d'Autodesk, disponible en versió beta gratuïta aquí. A la mateixa pàgina podeu trobar (aquí) una sèrie de videos tutorials on s'expliquen força bé les possiblitats del programa.

He estado probando un nuevo programa de fotogrametría, 123d Catch de Autodesk, disponible en versión beta gratuita aquí. En la misma página podéis encontrar (aquí) una serie de videos tutoriales donde se explican bastante bien las posibilidades del programa.

El model que he generat per aquest exemple és una base de columna tallada en un bloc de marbre blanc (carrara), pertanyent a la portala romànica de l'esglèsia del Miracle de Tarragona... quan l'església estava encara en peu.

El modelo que he generado para este ejemplo es una base de columna tallada en un bloque de mármol blanco (carrara), perteneciente a la portal románico de la iglesia del Miracle de Tarragona ... cuando la iglesia estaba todavía en pie.

Les fotografies són les mateixes que vaig usar per generar un model d'aquesta peça mitjançant el programa image master de Topcon, i que vaig penjar en una entrada anterior, de manera que es poden comparar els resultats, encara que potser això no sigui gaire significatiu ja què les imatges estaven pensades pel sistema de treball que uso a image master:  4 parells estereoscòpics, un per cada cantonada de la peça. Al tutorials d'123D Catch recomanen un recorregut al voltant de la peça amb moltes més fotografies, i a intervals regulars si pot ser. Aquest recorregut principal pot anar acompanyat d'altres recorreguts secundaris. Suporta fins a 70 fotos.

Las fotografías son las mismas que usé para generar un modelo de esta pieza mediante el programa image master de Topcon, y que colgué en una entrada anterior, de manera que se pueden comparar los resultados, aunque quizá esto no sea muy significativo ya que las imágenes estaban pensadas por el sistema de trabajo que uso a imagen master: 4 pares estereoscópicos, uno por cada esquina de la pieza. En los tutoriales de 123d Catch recomiendan un recorrido alrededor de la pieza con muchas más fotografías, y en intervalos regulares si puede ser. Este recorrido principal puede ir acompañado de otros recorridos secundarios. Soporta hasta 70 fotos.
Pel que fa a les característiques òptimes de les fotografies, són les típiques de qualsevol programa de fotogrametria: una iluminació uniforme i coherent, un escena sense elements molt brillants o amb reflexos (vidres, inoxidable, p.e.), una profunditat de camp adequada per tenir enfocats tots els elements a modelar i uns paràmetres d'exposició constant a totes les captures (diafragma, contrast, balanç de blancs). Recomanen en concret treballar en mode de prioritat d'obertura (fixant un únic diafragma per tota la sèrie) i no usar flash... cosa que jo he fet, i no ha donat cap problema. No cal treballar amb grans resolucions, totes les imatges es remostregen a 3MP.


En cuanto a las características óptimas de las fotografías, son las típicas de cualquier programa de fotogrametría: una iluminación uniforme y coherente, un escenario sin elementos muy brillantes o con reflejos (cristales, inoxidable, pe), una profundidad decampo adecuada para tener enfocados todos los elementos a modelar y unos parámetros de exposición constante a todas las capturas (diafragma, contraste, balance de blancos). Recomiendan en concreto trabajar en modo de prioridad de apertura (fijando un único diafragma para toda la serie) y no usar flash ... cosa que yo he hecho, y no ha dado ningún problema. No hay que trabajar con grandes resoluciones, todas las imágenes se remuestrean a 3MP.

Començar a treballar és molt fàcil. He entrat les 8 fotografies i m'ha sortit directament això:

Empezar a trabajar es muy fácil. He entrado 8 fotografías y me ha salido directamente esto:


Un model 3D mapejat amb les textures! I sense fer cap dels passos típics d'altres programes, com marcar punts de coincidència, definir parells estereoscòpics, marcar mides, etc. És important tenir present que el processat no es fa a l'ordinador on treballes, les imatges es pugen a Autodesk i et tornen el model ja fet. Quan et registres has d'acceptar les seves condicions de privacitat, de manera que és recomanable llegir-les bé si no vols tenir algun susto, o no fer servir aquest programa per projectes molt secrets.

Un modelo 3D mapeado con las texturas! Y sin hacer ninguno de los pasos típicos de otros programas, como marcar puntos de coincidencia, definir pares estereoscópicos, marcar tamaños, etc. Es importante tener presente que el procesado no se hace en el ordenador donde trabajas, las imágenes se suben a Autodesk y te devuelven el modelo ya hecho. Cuando te registras tienes queaceptar sus condiciones de privacidad, por lo que es recomendable leerlas bien si no quieres tener algún susto, o no usar este programa para proyectos muy secretos.

A partir d'aquí es pot treballar sobre el model. El primer que he fet és augmentar la densitat de la malla. Al botó generate mesh trobem tres densitats: mobile, standard i maximum. Suposo que el primer model estava en standard, he provat el maximum i la diferència es nota, el problema és que no tens ni idea de quin és el pas de malla en unitats reals, doncs de moment el dibuix no està escalat. Cal tenir en compte que cada cop que recalculem el model el projecte torna a pujar a Autodesk i ens retorna refet. Podem esperar a que baixi o demanar que ens arribi un mail quan estigui llest; en el segon cas el programa es tanca (almenys a mi) i al clickar l'enllaç que arriba amb el mail es torna a obrir.

A partir de aquí se puede trabajar sobre el modelo. Lo primero que he hecho es aumentar la densidad de la malla. En el botón generate mesh encontramos tres densidades: mobile, standard y maximum. Supongo que el primer modelo estaba en standard, he probado el maximum y la diferencia se nota, el problema es que no tienes ni idea de cuál es el paso de malla en unidades reales, pues de momento el dibujo no está escalado. Hay que tener en cuenta que cada vez que recalcular el modelo el proyecto vuelve a subir a Autodesk y nos devuelve rehecho. Podemos esperar a que baje o pedir que nos llegue un mail cuando esté listo, en el segundo caso el programa se cierra (al menos a mí) y al clickar el enlace que llega con el mail se vuelve a abrir.


Pel que fa a les eines de visulització, les posicions de les càmeres les veiem al model 3D. Si les marquem es superposa l'enquadrament sobre el 3D, i si premem el botó lock photo veiem el model des del punt de vista de la càmera que hem seleccionat amb el mapa de bits de la foto superposat. Al botó display settings podem triar diferents opcions de visualització. Trobem en altres botos les típiques opcions de navegació en 3D de qualsevol programa de CAD: zoom, pan, orbit.

En cuanto a las herramientas de visulitzación, las posiciones de las cámaras las vemos al modelo 3D. Si las marcamos sesuperpone el encuadre sobre el 3D, y si pulsamos el botón lock photo vemos el modelo desde el punto de vista de la cámara que hemos seleccionado con el mapa de bits de la foto superpuesto. En el botón display settings podemos elegir diferentes opcionesde visualización. Encontramos en otros botos las típicas opciones de navegación en 3D de cualquier programa de CAD: zoom, pan, orbit.

No hi ha gaires opcions d'edició. Una eina que he vist als tutorials però no he pogut fer servir és l'orientació manual de les fotos que no hagin quedat orientades automàticament (a mi totes se m'han orientat a la primera): s'obren amb un doble click i llavors es marquen punts de referència . Al botó creation tools trobem el poc que hi ha, però força interessant. Podem crear punts de referència (apareixen automàticament a totes les imatges on són visibles), situar l'origen de coordenades i l'orientació dels seus eixos, donar escala al dibuix i mesurar distàncies entre punts de referència, tot això de manera força intuitiva.

No hay muchas opciones de edición. Una herramienta que he visto en los tutoriales pero no he podido utilizar es la orientación manual de las fotos que no hayan quedado orientadas automáticamente (a mí todas me han orientado a la primera): se abren con un doble click y entonces se marcan puntos de referencia. En el botón creation tools encontramos lo poco que hay, pero bastante interesante. Podemos crear puntos de referencia (aparecen automáticamente a todas las imágenes donde son visibles), situar el origen de coordenadas y la orientación de sus ejes, dar escala al dibujo y medir distancias entre puntos de referencia, todo ello de manera bastante intuitiva.


Finalment, dir que el projecte es guarda a l'ordinador (format 3DP) i/o a la xarxa (botó click to synchronize project). També es exportable en diversos formats, entre ells OBJ, DXF, etc.

Finalmente, decir que el proyecto se guarda en el ordenador (formato 3DP) y/o en la red (botón click to synchronize project).También se exportable en varios formatos, entre ellos OBJ, DXF, etc.