índex de temes

2011-06-19

Edició 3D en photoshop CS5

Photoshop CS5 permet importar i editar objectes en 3D. Per aquest tutorial he usat un model d'una peça de marbre generat mitjançant fotogrametría, amb le programa image master i exportat en format VRML (un arxiu amb extensió *.wrl). Mitjançant el programa MeshLab he obert l'arxiu VRML i l'he exportat en format wavefront object (extensió *.obj), un dels formats 3D que llegeix Photoshop. El model té uns 50.000 triangles i no representa cap dificutlat moure'l amb les eines de visualització tipus orbit de Photoshop (en un portàtil amb un processador I5, 4GB de RAM i 1GB de memòria gràfica dedicada). 

Photoshop CS5 allows to import and edit 3D objects. For this tutorial I used a model of a piece of marble generated by photogrammetry with imagemaster software and exported in format VRML (*. WRL file extension). Through the program MeshLab the VRML file has been exported in wavefront object format (extension *. obj)one of the 3D formats that reads Photoshop. The model has 50,000 triangles, is easy to move with orbit visualization tools in Photoshop (on a laptop with an i5 processor, 4GB of RAM and 1GB of dedicated graphics memory).

Al quadre de capes el model s'identifica com una capa més, amb un subnivell per les textures i un segon subnivell per cada textura individual. Els diferents subnivells es poden activar o desactivar. Si desactivem totes les textures visualitzem el model amb un color pla.

In the box layer the model is identified as a layer with a sublevel for the textures and a second sublevel for each individual texture. The various sublevels can be turned on or off. If we disable all textures we visualize the model with a flat color.

Si fem un doble click sobre una de les textures a la finestra de capes s'obre una nova pestanya on podem editar la textura. En aquest cas he escrit un text sobre ella, he salvat els canvis i al tornar a l'arxiu 3D podem apreciar com aquesta es projecta amb el text afegit sobre el model 3D, seguint la curvatura de la motllura de la peça.

If we double click on one of the textures in the layers window we open a new tab where we can edit the texture. In this case I wrote a text on it, I saved the changes and return to the 3D file. As we can see, the text is projected on the 3D model following the curvature of the molding of the piece.

El procés d'edició de les textures pot ser també l'invers: si estem en la capa que conté l'objecte en 3D i afegim una figura (en aquest cas un rectangle vermell), aquest es trasllada a l'arxiu 2D de la textura.

The editing of textures can also be the reverse: if we are in the layer containing the 3D object and add a figure (in this case a red rectangle) will be moved to the archive of the 2D texture.