índex de temes

2019-03-21

Casa entre-dos-carrers
Casa entre-dos-carrers a Maspujols

No és una casa que es pugui explicar a partir d’imatges espectaculars d’espais exuberants. És per això que a les fotografies hem intentat fer una recorregut de captures verticals, un enquadrament quasi necessari donada la geometria del solar: estret i llarg, amb mitgera a quatre finques. El projecte i l’obra s’han centrat en un treball en secció per permetre l’arribada de la llum a tots el espais, des de l’estudi de la planta tercera fins a la consulta de fisioteràpia de la planta baixa. Tot plegat bastit amb una estructura de pilars metàl·lics i lloses massisses de formigó que suporten el material protagonista: l’obra vista, que serveix per resoldre façanes, mitgeres i una bona part dels paraments interiors. 

House between two streets in Maspujols

It is not a house that can be explained through spectacular images of exuberant spaces. That is why in the photographs we have tried to make a tour of vertical captures, an almost necessary framing given the geometry of the plot: narrow and long, with party walls limiting with four neighbouring buildings. In the project we have focused on a work in section to allow the arrival of light to all spaces, from the study of the third floor to the physiotherapy clinic on the ground floor. All built with a structure of steel pillars and concrete slabs that support the main material: brick walls, used to raise facades, party walls and most of the interior partitions.

Autors: Josep M. Toldrà Domingo, Natàlia Esteban Giner
Aparellador: Jesus Àlvarez Escolano
Constructor: Construccions Joan Mestre Domingo S.L.