índex de temes

2022-01-25

DESPATX D'ARQUITECTURA EN UNA COTXERA DE REUS

Aquí estem, en una antiga cotxera en planta baixa al carrer Doctor Domènech. 

L’espai s’estructura mitjançant el que entenem com dos mobles: el de l’entrada i el del fons. El primer configura el porxo d’accés, una petita sala d’instal·lacions i un aparador obert al carrer que a la banda interior es transforma en un banc; el segon, al fons del local, defineix els espais destinats a sala de reunions i bany. Ambdós mobles queden units per una taula/llibreria que prolonga el banc situat darrere l’aparador, així com per dues barres penjades del sostre que suporten unes caixes de llum que s’alternen amb els aparells de climatització. Les parets llargues d’aquestes caixes de llum estan resoltes amb gots de vidre ‘de tub’ per tal de distorsionar la visió directa de la lluminària que contenen; la llum que emeten queda també tamisada per un policarbonat a la cara inferior i el rebot contra el sostre a la part superior.

Els bastiments que estructuren els mobles estan formats per tubs quadrats d’acer pintats amb vernís epoxi, el mateix revestiment usat per les planxes metàl·liques de ferro ‘negre’ que tanquen la majoria de les seves parts opaques. El DM lacat en color negre mate serveix per donar un acabat més amable a les taules, lleixes i al banc situat darrere l’aparador. Les parts translúcides d’aquests mobles serveixen per completar la il·luminació dels espais: des del prisma vertical situat a l’angle de l’aparador i el banc de l’entrada, mentre una llum baixa banya el terra just per sobre dels sòcols i un plafó de llum penjat del sostre reforça la il·luminació del fons de la sala principal. En el cas de la sala de reunions, el tancament que la defineix té una doble paret: l’exterior de xapa d’acer, mentre que la de la banda interior està formada per planxes de policarbonat; a la cambra que defineixen aquests dos fulls s’allotgen una sèrie de lluminàries que transformen les planxes de policarbonat en plafons de llum que encerclen la meitat del perímetre de la sala de reunions. Tot aquest mobiliari estructurat a partir de xassís metàl·lics, apart definir i il·luminar els espais, serveix també per allotjar la major part de les conduccions de les d’instal·lacions. 

La finestra oberta al carrer és també l’aparador; els veïns que passegen per la vorera poden veure el que hi exposem, i a nosaltres al darrera treballant. Al principi pensàvem que necessitaríem reforçar la intimitat amb algun tipus de cortina o similar, però ens hem acostumat al contacte directe i a nivell amb la via pública; és un despatx d’arquitectura que es vol obrir al barri com una botiga més. 


Aquí estamos, en una antigua cochera en planta baja en la calle Doctor Domenech.

El espacio se estructura mediante lo que entendemos como dos muebles: el de la entrada y el del fondo. El primero configura el porche de acceso, una pequeña sala de instalaciones y un escaparate abierto a la calle que en el lado interior se transforma en un banco; el segundo, en el fondo del local, define los espacios destinados a sala de reuniones y baño. Ambos muebles quedan unidos por una mesa/librería que prolonga el banco situado detrás del escaparate, así como por dos barras colgadas del techo que soportan unas cajas de luz que se alternan con los aparatos de climatización. Las paredes largas de estas cajas de luz están resueltas con vasos de vidrio de tubo para distorsionar la visión directa de la luminaria que contienen; la luz que emiten queda también tamizada por un policarbonato en la cara inferior y el rebote contra el techo en la parte superior.

Los chasis que estructuran los muebles están formados por tubos cuadrados de acero pintados con barniz epoxi, el mismo revestimiento usado por las planchas metálicas de hierro 'negro' que cierran la mayoría de sus partes opacas. El DM lacado en color negro mate sirve para dar un acabado más amable a mesas, estanterías y al banco situado detrás del escaparate. Las partes traslúcidas de estos muebles sirven para completar la iluminación de los espacios: desde el prisma vertical situado en el ángulo del escaparate y el banco de la entrada, mientras una luz baja baña el suelo justo por encima de los zócalos y un panel de luz colgado del techo refuerza la iluminación del fondo de la sala principal. En el caso de la sala de reuniones, el cierre que la define tiene una doble pared: la exterior de chapa de acero, mientras que la del lado interior está formada por planchas de policarbonato; en la cámara que definen estas dos hojas se alojan una serie de luminarias que transforman las planchas de policarbonato en paneles de luz que rodean la mitad del perímetro de la sala de reuniones. Todo este mobiliario estructurado a partir de chasis metálicos, aparte de definir e iluminar los espacios, sirve también para alojar la mayor parte de las conducciones de las de instalaciones.

La ventana abierta a la calle es también el escaparate; los vecinos que pasean por la acera pueden ver lo que exponemos, y a nosotros detrás trabajando. Al principio pensábamos que necesitaríamos reforzar la intimidad con algún tipo de cortina o similar, pero nos hemos acostumbrado al contacto directo y a nivel con la vía pública; es un despacho de arquitectura que quiere abrirse en el barrio como una tienda más.
2021-04-08